Print
Artikel 2:4:1

 1. De ambtenaar ontvangt voor zijn indiensttreding kosteloos het bericht van aanstelling. Dit bericht vermeldt:
  1. de gegevens genoemd in artikel II, tweede lid, onderdeel a tot en met j, van de wet van 2 december 1993 (Stb. 1993,635);
  2. de geboortedatum en geboorteplaats van de ambtenaar;
  3. de aanstellingsgrond, indien de ambtenaar is aangesteld:
   1. in een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd;
   2. in een aanstelling bij wijze van proef;
   3. voor een project met een eenmalig en uniek karakter;
   4. hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming;
   5. als vakantiekracht;
   6. voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die behoren tot één of meer bepaalde groepen van werklozen;
   7. als werkzoekende in tijdelijke dienst.
 2. Een wijziging bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt de ambtenaar kosteloos meegedeeld.
 3. De mededeling als bedoeld in het zesde lid van artikel II van de wet van 2 december 1993 geschiedt kosteloos.

briefnummer: U200515875, U201502055