Print
Artikel 8:15:1

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16:1:2 kan de ambtenaar door het college worden geschorst:
  1. wanneer hem het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan;
  2. wanneer tegen hem volgens de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis wordt ten uitvoer gelegd;
  3. wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf wordt ingesteld;
  4. in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het belang van de dienst.
 2. Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval:
  1. een aanduiding van het tijdstip waarop de schorsing ingaat;
  2. een nauwkeurige aanduiding van de in het eerste lid bedoelde omstandigheid of omstandigheden welke tot de schorsing aanleiding heeft of hebben gegeven;
  3. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur van de schorsing.

briefnummer: CvA/2004001009