Print
Artikel 15:1:b

Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college in bijzondere gevallen, ten eigen bate:
  1. diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst;
  2. aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken;
  3. gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met de vervulling van zijn functie ter kennis is gekomen.
briefnummer: MARZ/CvA/U200601993, U201502055