Print
Artikel 19:33

Het is de vrijwilliger verboden:
a de aan de gemeente toebehorende eigendommen aan te wenden voor persoonlijk gebruik, tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;
b vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;
c steekpenningen aan te nemen.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449