Print
Artikel 19:36

Het is de vrijwilliger verboden:

  1. de dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen wanneer hij geen werkzaamheden als vrijwilliger verricht, behalve in de gevallen waarin het college daarvoor toestemming heeft verleend;
  2. de dienstkleding en uitrustingsstukken aan derden in bruikleen te geven;
  3. dienstkleding te dragen voorzien van:
    i.
    andere rangonderscheidingstekenen dan die verbonden aan de rang, behorende bij de functie die de vrijwilliger bekleedt;
    ii. insignes en andere onderscheidingstekenen, tenzij tot het dragen daarvan door de staat of door het college toestemming is verleend.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449 en U201001923