Print
Artikel 19:42

 1. Het college kan de vrijwilliger ongevraagd ontslag verlenen op grond van:
  1. het eindigen van de noodzaak tot beschikbaarstelling of wegens verandering van de brandweerorganisatie;
  2. de omstandigheid dat hij door de aard of de plaats van zijn dagelijkse werkzaamheden dan wel de ligging van zijn woning geacht moet worden niet langer in staat te zijn taak bij de brandweer te vervullen;
  3. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden op grond van ziekten of gebreken;
  4. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden anders dan op grond van ziekten of gebreken;
  5. ondercuratelestelling;
  6. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
  7. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
  8. een in het ontslagbesluit genoemde andere grond.
 2. Het ongevraagd ontslag wordt eervol verleend, met uitzondering van het ontslag op de grond genoemd in het eerste lid, onderdeel g van dit artikel.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449 en U201300250 en U201502055