Print
Artikel 7:7

  1. Bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst worden aan de ambtenaar vergoed de te zijner laste blijvende, naar het oordeel van het college noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging.
  2. Het college kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere voorschriften geven.


briefnummer: CvA/2002004415