Print
Artikel 8:2a

  1. De aanstelling of arbeidsovereenkomst van de medewerker die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst is getreden van de gemeente, alsmede de aanstelling of arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 8:2, lid 2, wordt beëindigd wanneer een van de partijen dat wenselijk acht. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.
  2. In afwijking van lid 1 geldt in geval van ziekte een opzegtermijn van 13 weken.

briefnummer: 2004003238, U201100883, U201300288, U201600259, U201700464