Print
Artikel 2:7a

 1. Op verzoek van het college kan de arbeidsduur van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van 36 uur per week, worden verruimd naar maximaal 40 uur per week.
 2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:
  1. - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;
  2. - het salaris evenredig wordt verhoogd;
  3. - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;
  4. - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;
  5. - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub a evenredig wordt verhoogd;
  6. - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub b evenredig wordt verhoogd;
  7. instemming van de ambtenaar is vereist;
  8. - de koop van vakantieuren op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a voor de duur van de verruiming niet is toegestaan.
 3. Wanneer lid 1 van dit artikel wordt toegepast, meldt het college dit vooraf aan de OR.
 4. Het college rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt   ter bespreking voorgelegd aan de OR.

briefnummer:  U200800305, U200800645, U201502055, U201600266, U201601310, U201700464