Print
Artikel 10d:10 Reïntegratieplan

 1. Het college stelt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na aanvang van de re-integratiefase een re-integratieplan op.
 2. De ambtenaar wordt over de inhoud van het plan voorafgaand door het college gehoord.
 3. In het re-integratieplan worden afspraken opgenomen over de re-integratie-inspanningen die van het college en de ambtenaar verlangd worden. In het re-integratieplan staan in ieder geval afspraken over:
  • verlof, voor zover dat nodig is, voor activiteiten die neergelegd zijn in het reintegratieplan;
  • scholing, indien die gevolgd gaat worden, welke scholing, het begin van die scholing, het einde van die scholing, de betaling en de te behalen resultaten;
  • opstellen arbeidsmarktprofiel;
  • sollicitatieactiviteiten.
 4. In het re-integratieplan worden afspraken gemaakt over de kosten voor de verschillende activiteiten uit het re-integratieplan. De kosten voor de activiteiten uit het re-integratieplan komen, mits redelijk en billijk, volledig voor rekening van het college, met een maximum van € 7.500,=.

Briefnummer U200800330 en U201300008