Artikel 10d:24 Paritaire commissie

  1. Het college stelt een paritair samengestelde commissie in, die desgevraagd toeziet op de individuele toepassing van de bepalingen in deze paragraaf.
  2. Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract als bedoeld in artikel 10d:23 lid 5 voorleggen aan deze commissie.
  3. De commissie brengt een zwaarwegend advies uit over het geschil, bedoeld in lid 2.
  4. Het college stelt een reglement vast waarin de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie worden vastgelegd.

Briefnummer U200800330, U200801112, U200801544, U201300008, U201502055, U201700735

Dit artikel regelt de positie van de paritaire toetsingscommissie. De commissie is paritair.
Gemeenten die al een dergelijke paritaire commissie hebben kunnen de bestaande commissie
aanwijzen. Het college moet een reglement vaststellen waarin de samenstelling,
bevoegdheden en werkwijze van de commissie worden vastgelegd. De LOGA partijen hebben
een voorbeeld reglement opgesteld.

Lid 3
Het college kan slechts afwijken van het advies als het op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en/of het advies zodanig ernstig in gebreke is dat van het college in redelijkheid niet gevergd kan worden overeenkomstig het advies te besluiten.

Na inwerkingtreding van de WNRA is het advies weer bindend van aard vanwege de toepasselijkheid van het Burgerlijk Wetboek.

Briefnummer: U200802017, U201300008, U201700735