Artikel 10d:26 Hoogte aanvullende uitkering bij ontslag

 1. De aanvullende uitkering kent twee fases. De aanvullende uitkering wordt uitgedrukt in een percentage van de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b, over het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.
 2. Gedurende de eerste fase bedraagt de aanvullende uitkering:
  1. voor ambtenaren met een grondslag tot een bedrag van € 4.375,= 10%;
  2. voor ambtenaren met een grondslag vanaf € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 20%;
  3. voor ambtenaren met een grondslag vanaf € 5.250,= 30%.
 3. Gedurende de tweede fase bedraagt de aanvullende uitkering:
  1. voor ambtenaren met een grondslag van € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 10;
  2. voor ambtenaren met een grondslag van € 5.250,= tot een bedrag van € 6.560,= 20%;
  3. voor ambtenaren met een grondslag vanaf € 6.560,= 30%.

 

Briefnummer: U201300008, U201502055, U201600450, U201800181

In artikel 10d:2 is de grondslag gedefinieerd, die nodig is voor de berekening van de aanvullende uitkering.

De hoogte van de uitkering is gedurende de twee fases verschillend. De genoemde bedragen zijn de feitelijke beloning (salaris vermeerderd met de toegekende salaristoelage(n). Hiermee wordt dus niet de voltijdsbeloning bedoeld, die omgerekend moet worden naar de deeltijdfactor van de medewerker. Dus ook een medewerker die met een functie voor 30 uur per week € 5.500,= aan salaris en toegekende salaristoelagen ontvangt, krijgt gedurende de eerste fase een aanvullende uitkering van 30% daarvan en gedurende de tweede fase een aanvullende uitkering van 20% van dat bedrag. De zinsnede “naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is” houdt in dat indien iemand een arbeidsduur had van 36 uur, waaruit hij voor 18 uur is ontslagen hij een aanvullende uitkering ontvangt van 10%, respectievelijk 20% of 30% maal 18/36. Als deze persoon vervolgens een baan aanvaardt van 10 uur per week, ontvangt hij een aanvullende uitkering van 10% (respectievelijk 20% of 30%) maal 8/36 zijn salaris vermeerderd met de toegekende salaristoelage(n).

Briefnummer: U201300008, U201600848