Artikel 10d:30 Na-wettelijke uitkering

  1. De ambtenaar die recht had op een aanvullende uitkering heeft recht op een na-wettelijke uitkering indien: 
    1. de werkloosheid direct aansluitend op de werkloosheidsuitkering voortduurt;
    2. hij ten aanzien van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn na-wettelijke uitkering.
  2. Bij ontslag op grond van artikel 8:6 geldt als voorwaarde dat het ontslag gelegen is in omstandigheden binnen de werksfeer.

Briefnummer: U201300008

 

Lid 1
Onderdeel a
Ook na afloop van de werkloosheidsuitkering moet sprake zijn van werkloosheid, zoals gedefinieerd in artikel 10d:1. Zowel deze verwijzing naar werkloosheid, als naar de definitie van werkloosheidsuitkering geven aan dat het moet gaan om een uitkering die voortvloeit uit de aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de gemeente.

Onderdeel b
Hiervoor wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de procedure van gegevenslevering zoals deze bij UWV geldt (zie voor meer informatie www.uwv.nl; zoeken op poortwachtertoets).
Deze gegevens zijn nodig ter bepaling van de hoogte van de na-wettelijke uitkering (artikel10d:31) en het door de gemeente te voeren sanctiebeleid (zie artikel 10d:34).

Lid 2
Bij -ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid (artikel 8:6) ontstaat alleen recht op
een na-wettelijke uitkering als het ontslag gelegen is in omstandigheden binnen de werksfeer.
Dit betekent dat de ambtenaar zelf geen schuld heeft aan de ongeschiktheid of
onbekwaamheid.

 

Briefnummer: U201300008