Artikel 15:1:b

Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college in bijzondere gevallen, ten eigen bate:
  1. diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst;
  2. aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken;
  3. gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met de vervulling van zijn functie ter kennis is gekomen.
briefnummer: MARZ/CvA/U200601993, U201502055

Dat overtreding van deze artikelen plichtsverzuim oplevert, wat reden kan zijn tot het opleggen van een disciplinaire straf, zal duidelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d d. 13 juli 1995, TAR 1995, nr. 206 (gebruik van gemeente-eigendommen bij een verhuizing en aannemen van een geldbedrag) en Centrale Raad van Beroep d.d. 21 december 1993, TAR 1994, nr 44 (aannemen van een geldbedrag).