Artikel 3:29 Doelen IKB

  1. De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:
    1. het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar;
    2. extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling opgebouwde IKB;
    3. het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.
  2. Het college kan de bestedingsdoelen zoals omschreven in lid 1 aanvullen.

Briefnummer: u201600995