99 BIJLAGEN
Artikel 99:BIJLAGE I

Salarisverhoging

In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.
Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.
Met ingang van 1 augustus 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%, behoudens de schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel dat op of na 1 augustus 1995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 1996 een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van 1,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden augustus tot en met december 1995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor 1 januari 1996 uit dienst is getreden en in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 1995 minder dan 100 uur bij één instelling heeft gewerkt.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 augustus 1996 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

Vanaf 1997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris.

Per 1 juni 1997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd. 

In december 1997 wordt, naast de al bestaande eindejaarsuitkering van 0,3%, een eenmalige uitkering verstrekt van 0,7% van het jaarsalaris met dien verstande dat die uitkering minimaal ƒ 350,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven. 

Met ingang van 1 april 1998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%.

In december 1998 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% met 0,5% van het jaarsalarisverhoogd tot 0,8% met dien verstande dat uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven. 

Met ingang van 1 april 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%.
Met ingang van 1 oktober 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

In december 1999 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% structureel met 0,5% van het jaarsalaris verhoogd tot 0,8% structureel van het jaarsalaris, met dien verstande dat de uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.  

Degenen die op 1 december 1999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Met ingang van 1 oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een gelijktijdjge eenmalige verhoging van het minimale bedrag met f 250,--. Dit resulteert voor 2000 in een eindejaarsuitkering van 1,3% met een minimaal bedrag van f 650,--.

Met ingang van 1 januari 2001 worden de schaalbedragen gebruteerd met 1,9% met een maximum van f 1.745,--.

Met ingang van 1 mei 2001 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%.

Vanaf 2001 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% (0,2%+0,75%) structureel verhoogd naar 1,75%. Tevens wordt vanaf 2001 het minimale bedrag verhoogd van f 400,-- naar f 1.125,-- bruto. In 2001 wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met f 50,-- naar f 1.175,-- bruto.

Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering 1,75% met een minimaal bedrag van € 511,-.

Met ingang van 1 februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %.

Met ingang van 1 oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %.

Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 1 procentpunt verhoogd naar 2,75%. Tevens wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van € 511,-- naar € 611,-- bruto. Vanaf 2002 is de grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris.

Met ingang van 1 april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2%.

Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3%. Tevens wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van € 611,--naar € 836,-- bruto.

Degenen die op 1 oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 200 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%. 

Met ingang van 1 februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,6 %.

Met ingang van 1 februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%.

Met ingang van 1 juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.
In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,=.

Met ingang van 1 juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.
In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,=.

In 2010 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 836, - naar € 1.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 2010 in dienst zijn van de gemeente ontvangen een eenmalige uitkering van 1% en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 2010 vermenigvuldigd met de factor 12. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en 11a van de CAR).

Met ingang van 1 januari 2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.750, -.

Met ingang van 1 januari 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 april 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 oktober 2014 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.
Degenen die op 15 juli 2014 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 350 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 april 2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 50 euro.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%.

Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,4%.

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Met ingang van 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,25%.

Met ingang van 1 januari 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,00%

Met ingang van 1 juli 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,00%

Briefnummer: U200800195 en U200801544 en U201001449 en U201001923, U201200956, U201401852, U201600159, U201700653, U201900565

Artikel 99:BIJLAGE II

Salaristabel gemeenteambtenaren oude structuur is vervallen per 1 januari 2016.

Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2018

Regelnummer

Garantieschalen

33

3476

35

3603

37

3729

39

3842

41

3961

43

4086

45

4217

47

4345

49

4468

51

4592

53

4710

57

4959

59

5077

61

5201

63

5340

67

5648

69

5802

73

6109

75

6264

77

6441

79

6615

81

6788

83

6978

85

7182

87

7386

89

7591

91

7795

93

8000

95

8207

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U201401852, U201600159, U201700653

Artikel 99:BIJLAGE IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 juli 2020, nieuwe structuur

 

periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1617

1655

1697

1745

1796

1915

2149

2459

2729

2943

1

1655

1710

1767

1823

1881

2002

2239

2559

2845

3081

2

1695

1766

1837

1901

1967

2089

2330

2658

2961

3217

3

1736

1822

1907

1978

2053

2177

2420

2758

3078

3354

4

1776

1877

1977

2056

2138

2264

2511

2857

3194

3491

5

1817

1933

2047

2134

2224

2351

2601

2957

3310

3628

6

1857

1988

2117

2212

2310

2438

2692

3057

3427

3765

7

1897

2043

2187

2290

2395

2525

2782

3157

3543

3902

8

1938

2099

2257

2368

2481

2613

2873

3257

3659

4039

9

1978

2154

2327

2445

2567

2700

2964

3356

3776

4176

10

2019

2210

2397

2523

2652

2787

3055

3456

3892

4313

11

2059

2266

2467

2601

2738

2875

3145

3556

4008

4450

 

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3244

3526

3881

4236

4730

5024

5403

5785

6402

7096

1

3385

3672

4027

4382

4873

5197

5602

6018

6652

7366

2

3525

3818

4173

4526

5016

5370

5802

6250

6903

7635

3

3666

3963

4318

4669

5158

5542

6001

6483

7154

7905

4

3806

4109

4463

4813

5301

5715

6201

6715

7405

8174

5

3947

4255

4606

4956

5444

5888

6401

6948

7655

8444

6

4087

4402

4749

5098

5588

6061

6601

7180

7906

8713

7

4228

4545

4893

5241

5731

6234

6800

7412

8157

8983

8

4368

4689

5036

5384

5874

6406

7000

7645

8408

9252

9

4507

4832

5178

5527

6016

6579

7199

7878

8659

9522

10

4645

4975

5321

5670

6159

6751

7399

8110

8909

9791

11

4783

5118

5464

5814

6302

6924

7599

8343

9160

10061* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U20141852, U201501380, U201600159, U201700653, U201900565

Artikel 99:BIJLAGE IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 juli 2020

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap

368

11,39

21,30

14,19

2. Manschap met maximaal 1 specialisatie
(Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker of Verkenner gevaarlijke stoffen)

368

13,08

24,60

16,39

3. Duikploegleider, of Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar Manschap in categorie 2

368

14,50

27,22

18,15

4. Bevelvoerder

552

18,19

34,19

22,78

5. Officier van dienst

4356

0,00

43,56

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6256

0,00

62,56

0,00

7. Commandant van dienst

9306

0,00

69,81

0,00

Briefnummer: U201001923, U201200956, U201401852, U201600159, U201700653, U201900348, U201900565

Artikel 99:BIJLAGE IIc

Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 juli 2020

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap

372

11,54

21,65

14,41

2. Manschap met maximaal 1 specialisatie
(Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker of Verkenner gevaarlijke stoffen)

372

13,33

25,09

16,72

3. Duikploegleider, of Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar Manschap in categorie 2

372

14,78

27,65

18,45

4. Bevelvoerder

562

18,49

34,70

23,13

5. Officier van dienst

4440

0,00

44,40

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6369

0,00

63,69

0,00

7. Commandant van dienst

9482

0,00

71,06

0,00

 

In deze bijlage is de tabel opgenomen die uitsluitend geldt voor de zeer beperkte categorie vrijwilligers bij de brandweer voor wie de vergoedingen tot het inkomen in de zin van het Pensioenreglement worden gerekend. Het gaat hierbij om personen die vóór 1 januari 1980 een aanstelling hadden als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer. Onder bepaalde voorwaarden vielen zij onder de werking van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP-wet). Op 1 januari 1980 is de regeling op dit punt gewijzigd en zijn vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer uitgesloten van het ambtenaarschap in de zin van de ABP. Bij de wijziging in 1980 is een overgangsmaatregel getroffen. Deze hield in dat vrijwilligers die op 31 december 1979 al ambtenaar waren, het ambtenaarschap behielden zolang zij in dezelfde dienstverhouding werkzaam bleven. Op grond van deze overgangsbepaling zijn er nu nog vrijwilligers bij de brandweer die overheidswerknemer zijn en pensioen opbouwen bij het ABP. Degenen die na 1 januari 1980 zijn aangesteld, zijn per definitie geen ABP-deelnemer.
Voor hen is deze bijlage niet van belang, maar geldt bijlage IIb.

Briefnummer: U201001449, U201001923, U201200956, U201401852, U201600159, U201700653, U201900348, U201900565

Artikel 99:BIJLAGE III

Hoorbepaling

Deze tekst bevat een alternatieve tekst voor hoofdstuk 12, bestemd voor gemeenten waar geen commissie voor georganiseerd overleg is ingesteld.

Artikel 12:1

  1. Met de organisaties waarbij de ambtenaren zijn aangesloten vindt overleg plaats aangaande  aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover daarin niet wordt voorzien door het LOGA-overleg tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel.
  2. Als organisaties bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt de landelijke verenigingen van overheidspersoneel aangesloten bij de centrales van overheidspersoneel, toegelaten tot het overleg in het vorige lid bedoeld.
  3. Het overleg wordt gevoerd door aan een organisatie een ontwerp van het voorgenomen besluit met toelichting toe te zenden, met het verzoek binnen een daarbij te stellen termijn, welke niet korter dan veertien dagen zal zijn, het college schriftelijk haar gevoelen kenbaar te maken. Indien de organisatie dit verlangt wordt zij tot mondelinge toelichting toegelaten.
  4. Aan de bepaling van het eerste lid wordt geacht te zijn voldaan, indien de organisatie in gebreke is gebleven binnen de In het vorige lid bedoelde termijn van haar gevoelen te doen blijken.
  5. Behoort het nemen van het in het derde lid bedoelde besluit tot de bevoegdheid van de raad, dan vermeldt het college bij het ontwerp van het besluit tevens het gevoelen van de  organisaties terzake.
  6. Het college zendt een afschrift van zijn besluiten en een eventueel besluit van de raad binnen veertien dagen nadat deze zijn genomen aan de organisaties.

briefnummer: CvA/2002004761

Artikel 99:BIJLAGE IV

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 juli 2020

 

 

ervaringsjaar/

periodiek

5

6

7

8

9

10

Aanloopbedrag 1

1944

1984

2026

2079

2356

2755

Aanloopbedrag 2

0

2079

2141

2215

2491

2884

Aanloopbedrag 3

0

0

0

2356

2623

3022

0

2026

2215

2287

2491

2755

3094

1

2079

2287

2356

2558

2821

3175

2

2141

2356

2425

2623

2884

3251

3

2215

2425

2491

2687

2952

3315

4

2287

2491

2558

2755

3022

3386

5

2356

2558

2623

2821

3094

3459

6

2425

2623

2687

2884

3175

3527

7

2491

2687

2755

2952

3251

3589

8

2558

2755

2821

3022

3315

3652

9

2623

2821

2884

3094

3386

3716

10

2687

2884

2952

3175

3459

3780

11

0

2952

3022

3251

3527

3851

12

0

0

3094

3315

3589

3921

13

0

0

3175

3386

3652

3985

14

0

0

3251

3459

3716

4047

15

0

0

3315

3527

3780

4107

Uitloopbedrag 1

2821

3094

3459

3716

3921

4234

Uitloopbedrag 2

0

3251

3589

3921

4047

4367

Uitloopbedrag 3

0

0

0

4047

4173

4508


Briefnummer: U201001449, U201200956, U201201077, U201401852, U201600159, U201700653, U201900565

Artikel 99:BIJLAGE IVa

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

LOGA-partijen vinden dat bij de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren binnen de aanstelling lokaal maatwerk gewenst is. Daarom is in artikel 19b:5 vastgelegd dat de werkgever, met toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), een lokale regeling vaststelt waarin per discipline de verhouding wordt vastgesteld van de verschillende soorten werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren.

Van een vaste verhouding naar een lokale regeling
Tot 1 januari 2009 kende de aanvullende rechtspositieregeling voor onderwijzend personeel een vaste maximale verhouding van 26 lesgebonden uren en 10 overige niet-lesgebonden uren. Per 1 januari 2009 wordt deze vaste maximale verhouding losgelaten. Reden daarvoor is dat een centraal voorgeschreven verhouding geen recht kan doen aan verschillen per discipline, per instelling of per onderwijzend personeelslid. Met een lokale regeling kan wel ingespeeld worden op deze specifieke kenmerken.

Status sjabloon
In dit sjabloon worden mogelijke werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren opgesomd. Die opsomming is niet limitatief. In een instelling kan worden vastgesteld dat bepaalde in het sjabloon genoemde werkzaamheden niet binnen de instelling voorkomen en dus niet in de lokale regeling worden opgenomen. Daarentegen kan ook worden vastgesteld dat er instellingsspecifieke werkzaamheden zijn die niet in het sjabloon voorkomen, maar die wel in de lokale regeling moeten worden genoemd. Het sjabloon is dus een handvat voor de lokale regeling waarin onder andere rekening wordt gehouden met
• de ervaring van de ambtenaar,
• het cursustype dat de ambtenaar geeft en
• de discipline van de ambtenaar.

Opbouw Sjabloon
Schematisch is de opbouw van het sjabloon als volgt:

Categorieën van werkzaamheden
Dit sjabloon onderscheidt als hoofdcategorieën:

  1. lesgebonden uren en
  2. niet-lesgebonden uren.

De categorie niet-lesgebonden uren kan vervolgens weer opgedeeld worden in drie subcategorieën:

2a.  Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren.
Deze subcategorie hangt direct samen met de lesgebonden uren.
2b.  Algemene werkzaamheden
Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.
2c.  Variabele werkzaamheden
Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.

De (sub)categorieën zijn hierna verder uitgewerkt:

1.  Lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen
Het gaat in deze categorie om het aantal te verzorgen lesgebonden uren op
jaarbasis. Het betreft alle door een discipline uit te voeren les- of cursuswerkzaamheden, al of niet te onderscheiden naar bijvoorbeeld:
o Type lessen/cursussen: individuele lessen, combinatielessen, groepslessen, klassikale lessen
o Homogene ensembles
o Heterogene ensembles
o Koren
o Orkesten
o Regulier onderwijs
o Speciaal onderwijs

2. Niet-lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen

2a.  Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren
Het gaat in deze subcategorie om de werkzaamheden van elke discipline in een bepaalde verhouding tot het aantal lesgebonden uren. Dit is afhankelijk van het type instelling en het type lessen/werkzaamheden. Deze uren worden ook wel “aanstellingsafhankelijke of leerling- of cursistafhankelijke uren” genoemd. Het betreft bijvoorbeeld:
o Roosterwerkzaamheden
o Inhoudelijke voorbereiding en nazorg van de lessen
o Bijhouden van lesvorderingen en lesresultaten, leerlingvolgsysteem en dergelijke
o Administratieve afwikkeling van de lessen/cursussen (bijvoorbeeld presentielijsten)
o Rapporten/studieverslagen voor van de leerlingen/cursisten
o (Voortgangs)gesprekken met ouders/verzorgers/leerlingen
o Bijhouden van de pedagogische, methodische en didactische ontwikkelingen
o Bijhouden van vakliteratuur
o Onderhouden van de direct aan de lespraktijk verbonden artistieke vaardigheden
o Examens/toetsen

2b.  Algemene werkzaamheden
Het gaat in deze subcategorie om werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel “organisatiegebonden uren” genoemd. Het betreft bijvoorbeeld:
o Personeelsvergaderingen, afdelingsvergaderingen, sector- en sectievergaderingen
o Collegiaal overleg (intern en extern)
o Voorbereiding en deelname aan open dagen
o Functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplan
o Overleg over het jaarlijkse cursusboekje/studiegids
o Zorg voor het instrumentarium van de instelling en (indien gebruik door de werkgever verplicht is gesteld) van het eigen instrument/gereedschap

2c. Variabele werkzaamheden
Het gaat in deze subcategorie om specifieke werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel “persoonsgebonden uren” genoemd. Het betreft bijvoorbeeld:
o Werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling in relatie tot de lessen en lesmaterialen
o Materiële voorbereiding en nazorg van de lessen
o Lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
o Stagebegeleiding
o Organisatie en voorbereiding van leerlingenuitvoeringen/-concerten (intern en/of extern)
o Organisatie en voorbereiding van concerten speciaal voor onderwijzend personeelsleden (intern en/of extern)
o Organisatie en voorbereiding van exposities (intern en/of extern)
o Organisatie en voorbereiding van instellingspresentaties (intern en/of
extern)
o Deelname aan activiteiten en evenementen voor zover niet genoemd onder subcategorie 2b.
o Organiseren van kunstuitingen van cursisten, zoals voorspeelavonden en
tentoonstellingen
o Begeleiden van een collega bij een voorspeelavond
o Coördinatiewerkzaamheden
o Algemene organisatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor nieuwsbrief/schoolkrant van de instelling
o Adviseren van leerlingen ten aanzien van instrument- of materiaalkeuzes
o Bijhouden van de vakgebonden bibliotheek van de instelling
o Bijdragen aan het jaarlijkse cursusboekje/studiegids
o Opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe bijdragen de eigen vakbekwaamheid op peil te houden
o Deelname aan studiedagen van bijvoorbeeld beroepsverenigingen,
vakgroepen, mits de werkgever toestemming heeft verleend
o Het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde instelling voor kunsteducatie.

Van sjabloon naar lokale regeling
Om een beeld te geven hoe aan de hand van het sjabloon een lokale regeling tot stand kan komen geeft het LOGA een voorbeeld. U dient dit voorbeeld niet op te vatten als een door het LOGA gewenste verdeling van de verhouding lesgebonden uren versus niet-lesgebonden uren. Het gaat om de wijze waarop aan de hand van het sjabloon een lokale regeling kan worden opgesteld.

Binnen instelling X is onderwijzend personeel werkzaam in drie verschillende disciplines:
1. Discipline A
2. Discipline B
3. Discipline C

Binnen instelling X geldt per discipline de volgende verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren:

Discipline

1. Lesgebonden uren 

2. Niet-lesgebonden uren

Discipline A

65%

35%

Discipline B

60%

40%

Discipline C

70%

30%

 
    
Binnen instelling X zijn de aanstellingen van het onderwijzend personeel in omvang zeer verschillend. Daarom wordt er in instelling X voor gekozen om binnen de categorie niet-lesgebonden uren per aanstellingsomvang een uitsplitsing te maken in de subcategorieën. Die uitsplitsing is als volgt:

De verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën

Aanstellingsomvang

2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren 

2b. Algemene werkzaamheden 

2c. Variabele werkzaamheden

Meer dan 27 uur per week 

30%

30%

40%

18 tot en met 27 uur per week 

35%

35%

 30%

7,2 tot en met 18 uur per week 

40%

40%

20%

tot en met 7,2 uur per week 

47%

47%

6%


In dit voorbeeld is de verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën voor alle disciplines gelijk. Het is ook mogelijk om elke discipline een aparte verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën te maken.

Individuele afwijkmogelijkheden op de verhouding per discipline
Er zijn individuele omstandigheden voorstelbaar waarin het onredelijk is vast te houden aan de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden die per discipline is bepaald. Bijvoorbeeld door rekening te houden met:

  • zeer veel of zeer weinig ervaring van het onderwijzend personeellid of
  • het cursustype dat het onderwijzend personeelslid geeft (groepslessen versus individuele lessen)

In de lokale regeling kunnen individuele afwijkingsmogelijkheden op de verhouding die per discipline is vastgelegd worden opgenomen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat individuele afwijking is toegestaan, dienen in de lokale regeling te worden opgenomen. Deze individuele afwijkmogelijkheden bepalen tezamen met de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren die voor de discipline van de ambtenaar is vastgelegd, welke verhouding voor de individuele ambtenaar geldt.

Voorbeeld:
Voor discipline D staat in de lokale regeling dat de verhouding 70% lesgebonden uren en 30% niet-lesgebonden uren geldt. In de lokale regeling is ook vastgelegd dat voor discipline D een individuele afwijkmogelijkheid bestaat voor ambtenaren met minder dan 3 jaar ervaring. Die ambtenaren krijgen ten koste van het aantal lesgebonden uren 5% meer niet-lesgebonden uren voor de voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren.

Het college stelt bij toepassing van de lokale regeling voor een ambtenaar met discipline D en minder dan 3 jaar ervaring de verhouding vast op 65% lesgebonden en 35% niet-lesgebonden uren. Deze 5% extra voor niet-lesgebonden uren wordt binnen de subcategorieën geheel toegeschreven aan subcategorie 2a.

Tot slot
Te overwegen valt om een beperkt percentage van de tijd niet toe te wijzen aan
specifieke activiteiten. Niet alles valt namelijk op voorhand te plannen. Aan een aantal
kleinere werkzaamheden uit de eerder genoemde (sub)categorieën hoeft dan eveneens niet specifiek tijd te worden toegewezen; zij kunnen tot de vrij in te delen tijd worden gerekend. 

2Elke medewerker wordt geacht ook zelf te investeren in het bijhouden van pedagogisch-didactische ontwikkelingen, het lezen van vakliteratuur en het onderhouden van de artistieke vaardigheden. Niettemin zijn er situaties voorstelbaar (bijvoorbeeld indien het onderwijzend personeelslid personeelslid een onderwijsvernieuwende werkzaamheid heeft) waar toedeling van tijd voor dergelijke werkzaamheden geboden is.

briefnummer: 2004001009 en U200801115

Artikel 99:BIJLAGE IVa1

Functiebeschrijvingen 

1. Consulent

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: consulent
Functie-eisen: HBO-niveau

Taken
1. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan
2. Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten
3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma’s

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan
Informeert en adviseert (potentiële) cliënten over de mogelijkheden van steunfunctieactiviteiten.
Overlegt met (de leiding van) potentiële cliënten over wensen en verwachtingen.
Stelt een activiteiten- of begeleidingsplan op of ondersteunt de cliënt daarbij.
Overlegt waar nodig met externe instanties.
 
B.2 Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten
Geeft informatie en adviezen over methoden en leermiddelen. Verzorgt teamtrainingen en individuele
begeleiding van docenten.
Adviseert bij de aanschaf van leermiddelen en ontwikkelt, waar nodig, zelf leermiddelen en methodieken.
Organiseert met de cliënt producties, tentoonstellingen en andere evenementen.
Begeleidt bij de opstelling van werkplannen.
Bewaakt de afspraken met betrekking tot begroting, planning en inzet.

B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma’s
Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming.
Levert bijdragen aan beleidsontwikkeling, marktanalyses en aan de ontwikkeling van nieuw aanbod en
marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten.
Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen.

2. Docent

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: docent
Functie-eisen: HBO-niveau

Taken
1. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten
2. Het geven van de onderwijsactiviteiten
3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s
4. Het verrichten van overige werkzaamheden

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten
Verzorgt het (meerjaren)leerplan; stemt het leerplan af met leiding en collega’s.
Bepaalt vanuit het leerplan de inhoud van de onderwijsactiviteiten.
Zorgt voor les- en documentatiemateriaal.

B.2 Het geven van de onderwijsactiviteit
Bereidt de activiteit voor; stemt af op het niveau van de groep.
Geeft de onderwijsactiviteit; doet voor en stuurt bij.
Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm.
Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstelling deelnemers.

Bespreekt regelmatig de vorderingen met (ouders van) deelnemers en evalueert de onderwijsactiviteit; stelt eventueel leerdoelstellingen bij.
Organiseert kunstuitingen van en voor deelnemers.

B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s
Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming.
Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen;
overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten.
Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen.

B.4 Het verrichten van overige werkzaamheden
Woont diverse overlegvormen bij.
Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij; neemt deel aan na- en bijscholing.
Levert bijdragen aan evenementen/instellingsactiviteiten.

3. Balletbegeleider

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: Balletbegeleider
Functie-eisen: MBO-niveau

Taken
1. Het instrumentaal begeleiden van lessen
2. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied
3. Het verrichten van overige werkzaamheden

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het instrumentaal begeleiden van lessen
Begeleidt klassieke balletlessen en andere lesvormen op piano en andere instrumenten. Zorgt waar nodig voor improvisatie en zorgt ervoor dat het karakter van de oefening muzikaal wordt ondersteund.
Past gedurende de oefening tempo en sfeer aan en legt andere accenten als de docent dit aangeeft.
Verzorgt de instrumentale begeleiding van uitvoeringen.

B.2 Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied
Houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

B.3 Het verrichten van overige werkzaamheden
Voert periodiek overleg met de docent over het afstemmen van het spel op de oefeningen en de samenwerking tussen docent en begeleider.

Briefnummer: U200800195 en U200801115

Artikel 99:BIJLAGE VI

Vervallen 

briefnummer:U200901923

Artikel 99:BIJLAGE VIIa

Bijlage VIIA Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, screeningsinstrumenten en functionele tests bij de aanstellingskeuring gebruikt dienen te worden. De uitwerking van onderstaande onderdelen en de beoordeling hiervan is vastgelegd in de aanstellingskeuring zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op vng.nl.

 

Bijzondere functie-eis: Aspect van de belastbaarheid opgenomen mag worden in keuring
1. Waakzaamheid en oordeelsvermogen: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    bekendheid met aanpassingsprobleem bij onregelmatige diensten,
-    ooit doorgemaakte psychose, schizofrenie, epilepsie
-    aanwezigheid van hoogtevrees
-    aanwezigheid van claustrofobie
-    ooit doorgemaakte warmtestuwing
-    gebruik medicatie tegen epilepsie afgelopen 5 jaar
-    huidig medicijngebruik (mee laten nemen)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    hoge mate van slaperigheid (checklist)
-    depressieve klachten (checklist)
-    angstklachten (checklist)

Inzet gevalideerde fysiek functionele test ter detectie van:
-    hoogtevrees (laddertest)

2. Emotionele piekbelasting:
    
Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- recent doorgemaakt trauma

 
Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- posttraumatische stressklachten (checklist)
3. Energetische piekbelasting: signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q)

belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten (familiair voorkomen HVZ; eerder doorgemaakte- of huidige hartziekte; roken)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van verhoogd risico op toekomstig HVZ (ter regulering en niet ter afkeuring):

- te hoge BMI of buikvet
- hoge bloeddruk
- diabetes mellitus
- afwijkingen ECG

Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk geeft van het piek-anaerobe inspanningsvermogen.
(aanstellingsbrandweertraplooptest)
4. Goed gezichtsvermogen Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige problemen met gezichtsvermogen

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- onvoldoende scherp zicht (lees en afstand)
- onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom
- onvoldoende gezichtsveld
5. Goed gehoorsvermogen

signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

huidige problemen met gehoorsvermogen

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen

6. Risico op expositie aan stof, rook, gas of dampen: Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening
- overgevoeligheid longen / huidige klachten luchtweg/longen

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- mogelijke huidaandoening op armen/handen (eczeem/atopie)
- mogelijke longaandoening (astma/atopie)
7. Risico op (verspreiding van)infectieziekten: Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- geldige inentingen
- huidige aanwezigheid infectieziekten
(Hepatitis, Difterie, Tetanus, Tuberculose, HIV)
8. Tillen/dragen Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- problemen met tillen
- huidige nek-, rug- en schouderklachten
problemen met krachtleverantie met geheven armen

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test
(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest)
9. Knielen/hurken Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test
(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest)
10.Klimmen/klauteren/traplopen signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar:

huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test
(laddertest)
(brandweertraplooptest)
11.Houdingen enkrachtleverantie met rug Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

huidige rugklachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort na de volgende basismetingen verricht om latere effecten van mogelijke blootstelling aan factoren van het werk te kunnen aantonen: - longfunctiebepaling met behulp van spirometrie - audiogram afname

Briefnummer: U201002606 en U201300250

Artikel 99:BIJLAGE VIIb
Bijlage VIIb Periodiek Preventief Medisch Onderzoek 

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, screeningsinstrumenten en functionele tests bij het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek gebruikt dienen te worden.
De uitwerking van onderstaande onderdelen en de beoordeling hiervan is vastgelegd in het PPMO zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op vng.nl.
      Bijzondere functie-eis:                                                        Aspect van de belastbaarheid wat opgenomen mag worden in keuring:                                                                               
 1. Waakzaamheid en
 oordeelsvermogen:
 Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    aanpassingsprobleem door onregelmatige diensten,
-    aanwezigheid van hoogtevrees
-    aanwezigheid van claustrofobie
-    doorgemaakte warmtestuwing sinds vorige keuring
-    gebruik medicatie tegen epilepsie nu of geslikt sinds vorige keuring
-    huidig medicijngebruik (mee laten nemen)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    hoge mate van slaperigheid (checklist)
-    depressieve klachten (checklist)
-    angstklachten (checklist)
-    hoge werkgerelateerde vermoeidheid (checklist)

 2. Emotionele piekbelasting:
 
Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    recent doorgemaakt trauma

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    posttraumatische stressklachten (checklist)
 3. Energetische piekbelasting:  
Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q)
-    belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten (familiair voorkomen HVZ; eerder doorgemaakte- of huidige hartziekte; roken)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van verhoogd risico op toekomstig HVZ (ter regulering en niet ter afkeuring):
-    te hoge BMI of buikvet
-    hoge bloeddruk
-    diabetes mellitus
-    afwijkingen ECG
Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk geeft van het piek-anaerobe inspanningsvermogen.
(brandweertraplooptest)
 4. Goed gezichtsvermogen  
Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:
-    huidige problemen met gezichtsvermogen tijdens werk

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    onvoldoende scherp zicht (lees en afstand)
-    onvoldoende kleurenzicht
-    onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom
-    onvoldoende gezichtsveld
 5. Goed gehoorsvermogen  
Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:
-    huidige problemen met gehoorvermogen tijdens werk

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen
 
6. Risico op expositie aan stof, rook, gas of dampen:
 
Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:
-    overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening
-    overgevoeligheid longen / huidige klachten luchtweg/longen
Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:
-    mogelijke huidaandoening op armen/handen (eczeem/atopie)
-    mogelijke longaandoening (astma/atopie)
 7. Risico op (verspreiding van)
 infectieziekten:
 Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:
-    huidige aanwezigheid infectieziekten die een gevaar voor anderen kunnen opleveren
 
8. Tillen/dragen
 Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    problemen met tillen
-    huidige nek-, rug- en schouderklachten
-    problemen met krachtleverantie met geheven armen

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test
(tijdens brandbestrijdingstest)
 9. Knielen/hurken  
Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:
-    huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test
(tijdens brandbestrijdingstest)
 
10.Klimmen/klauteren/traplopen
 
Signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar:
-    huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test
(tijdens brandbestrijdingstest en brandweertraplooptest)
 
11.Houdingen en  krachtleverantie met rug 1-11 met als doel signalering voor begeleiding
 Signaalvraag (mondeling of schriftelijk)  naar:
-    huidige rugklachten
Signaalvraag (mondeling):
Is sinds de vorige keuring een nieuwe ziekte of gezondheidsklachten opgelopen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van uw werk?

Signaalvraag (schriftelijk) naar:
1) Aanwezigheid chronische ziekten (stofwisseling, psychisch, bewegingsapparaat, hart- en vaataandoeningen, urinewegen/geslachtsorganen, spijsverteringsorganen, tumoren, luchtwegen, huidaandoeningen)

2) Ingeschat eigen werkvermogen nu

3) Ingeschat eigen huidige inzetbaarheid gegeven de fysieke en psychologische taakeisen

4) doorgemaakte expositie aan agressie in afgelopen periode

5) doorgemaakte expositie aan hard geluid in afgelopen periode met acute oorsuizingen of tijdelijke gehoorsvermindering als gevolg

6) doorgemaakte expositie aan stof, rook, gas of dampen in afgelopen periode

Inzet testen ter monitoring indien aanleiding bestaat om achteruitgang in longfunctie of gehoor aan te kunnen tonen:
- longfunctiebepaling met behulp van spirometrie

- audiogram afname


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

briefnummer: CvA/U200800195 en U 20102606 en U201300250