10c REPARATIE-UITKERING BIJ WERKLOOSHEID
Artikel 10c:1 Werkingssfeer reparatie-uitkering

 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of van wie de uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd, maar die op grond van de Werkloosheidswet zoals die gold op 31 december 2015 nog recht op een uitkering zou hebben gehad.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel, is artikel 10c:7 van toepassing op de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1, onderdeel a.

Briefnummer: U201700897, U201700977

Artikel 10c:2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 1. arbeidsverleden: arbeidsverleden als bedoeld in de Werkloosheidswet;
 2. gemeentelijke sector: de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de CAR
  van toepassing hebben verklaard;
 3. herleving: herleving overeenkomstig de Werkloosheidswet;
 4. indexatie: de reparatie-uitkering wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de gemeentelijke sector;
 5. reparatie-uitkering: uitkering die de toegekende WW-uitkering in opbouw en duur aanvult naar het niveau op 31 december 2015;
 6. sv-maandloon: sv-maandloon als bedoeld in de Werkloosheidswet met het maximum, bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen. 
 7. werkloos: werkloos als bedoeld in de Werkloosheidswet;
 8. werkloosheidsuitkering: WW-uitkering en reparatie-uitkering tezamen;
 9. WW-uitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet;
 10. WW: Werkloosheidswet.

 

Briefnummer: U20170897

Artikel 10c:3 Recht reparatie-uitkering

 1. De ambtenaar heeft recht op een reparatie-uitkering indien:
  1.  de werkloosheid aansluitend op de WW-uitkering voortduurt; en
  2. de WW-opbouw lager is bij een arbeidsverleden vanaf 10 jaar op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015; of
  3. een WW-uitkering met een kortere duur is toegekend op grond van de WW, dan zou hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015.
 2. De ambtenaar legt de benodigde gegevens en informatie van het UWV aan de gemeente over die van invloed kunnen zijn op het recht, de hoogte en de duur van de reparatie-uitkering.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:4 Opbouw en duur reparatie-uitkering

 1. De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 10 jaar arbeidsverleden, bedraagt een halve maand per dienstjaar.
 2. De opbouw van de reparatie-uitkering voor de ambtenaar die werkloos wordt met meer dan 24 jaar arbeidsverleden, bedraagt een maand per verstreken kalenderkwartaal.
 3. De duur van de reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering op 31 december 2015 en de duur van de WW-uitkering op of na 1 januari 2016 inclusief de opschuiving van de einddatum door herleving.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:5 Hoogte reparatie-uitkering

 1. De reparatie-uitkering heeft dezelfde hoogte als de WW-uitkering als deze niet zou zijn geëindigd.
 2. De volledige reparatie-uitkering is gebaseerd op 36 uur per week werkloosheid. Als sprake is van minder dan 36 uur per week werkloosheid, wordt het bedrag van de reparatie-uitkering berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:6 Sancties reparatie-uitkering

1. Het college maakt een sanctieregeling op grond waarvan sancties kunnen worden toegepast op de uitbetaling van de reparatie-uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die de ambtenaar heeft om het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de duur en hoogte van de reparatie-uitkering.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:7 Premie reparatie-uitkering

 1. Het college heft vanaf 1 januari 2018 maandelijks een werknemerspremie op het bruto salaris van de ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
 2. De hoogte van de premie is vastgesteld 0,1% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n). De hoogte van de premie kan jaarlijks worden bijgesteld.
 3. De heffingsgrondslag is gemaximeerd tot het maximum-premieloon bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Briefnummer: U201700897, U201700977

Artikel 10c:8 Einde reparatie-uitkering

 1. De reparatie-uitkering eindigt na het verstrijken van de uitkeringsduur.
 2. De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de werkloosheid eindigt.
 3. De reparatie-uitkering eindigt op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 4. De reparatie-uitkering eindigt na een periode van 13 weken van voortdurende
  arbeidsongeschiktheid door ziekte.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:9 Herleving reparatie-uitkering

 1. Als het recht op een reparatie-uitkering gedeeltelijk of geheel is geëindigd en vervolgens de (ex)-ambtenaar na aanvaarding van een nieuw dienstverband wederom werkloos is geworden, herleeft op verzoek het recht op een reparatie-uitkering voor zover bij de beëindiging van het nieuwe dienstverband geen nieuw recht op een WW-uitkering op grond van de WW is ontstaan.
 2. De duur en de hoogte van de herleefde reparatie- uitkering zijn gelijk aan de duur en hoogte van de reparatie-uitkering waarop de (ex) ambtenaar nog recht zou hebben gehad indien hij
  onafgebroken werkloos zou zijn geweest.
 3. De reparatie-uitkering kan niet meer herleven als de maximale uitkeringsduur van de reparatie-uitkering is volgemaakt.

 

Briefnummer: U201700897

Artikel 10c:10 Afkoop reparatie-uitkering

 1. Het college kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de reparatie-uitkering.
 2. Het college bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de afkoop verstrekt wordt.

 

Briefnummer: U201700897