17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING
Artikel 17:1 Ontwikkeling en mobiliteit

 1. De ambtenaar is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief, waardoor diens positie op de interne en externe arbeidsmarkt verbetert.
 2. In het belang van de organisatie en zichzelf ontwikkelt de ambtenaar zich door middel van scholing en het opdoen van werkervaring.
 3. De ambtenaar maakt actief gebruik van het gemeentelijk loopbaanbeleid.

 

Briefnummer: U201201556

Studieadvies en psychologisch onderzoek
Artikel 17:1:2

Vervallen

 

 

 

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170  en U201201556

Termijn studiefaciliteiten
Artikel 17:1:3

Vervallen

 

 

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Artikel 17:1:4

Vervallen

 

Briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Bekend maken resultaten
Artikel 17:1:5

Vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Vergoeding van studiekosten
Artikel 17:1:6

vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Terugbetalen van studiekostenvergoeding
Artikel 17:1:7

vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Verlof
Artikel 17:1:8

Vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Artikel 17:1:9

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Artikel 17:1:10

Vervallen

 

 

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Artikel 17:1:11

Vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Artikel 17:1:12

Vervallen

briefnummer: CvA/2001004170 en U201201556

Loopbaanadvies
Artikel 17:2

 1. Het college begeleidt en ondersteunt de ambtenaar bij het verbeteren en ontwikkelen van diens inzetbaarheid en mobiliteit.
 2. Het college voert een actief intern en extern mobiliteitsbeleid en onderhoudt loopbaanbeleid, gericht op mobiliteit en organisatieverandering.
 3. Het college wijst de ambtenaar op diens mogelijkheden binnen het gemeentelijk loopbaanbeleid

Briefnummer: U200800192 en U201201556

Artikel 17:3 Individueel loopbaanbudget

(vervallen per 1-10-2017)

 


Briefnummer: U201001463, U201201556, U201700464

Artikel 17:4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 1. Naast de afspraken over het individueel loopbaanbudget leggen het college en de ambtenaar in een persoonlijk ontwikkelingsplan de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, alsmede een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten.
 2. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste een keer per drie jaar opgesteld en door het college vastgesteld.
 3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid, zoals neergelegd in het door het college vastgestelde opleidingsplan.
 4. De kosten die gemaakt worden in het kader van de in het persoonlijk ontwikkelingsplan opgenomen opleiding en activiteiten worden door het college vergoed.
 5. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot benodigd verlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die de ambtenaar in staat moeten stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.
 6. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot een of meer van de volgende onderwerpen:
  • de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;
  • de periode gedurende welke een studie gevolgd zal worden;
  • de minimaal te behalen resultaten en te maken voortgang;
  • de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;
  • de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbreken van een studie door de ambtenaar;
  • de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;
  • eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

briefnummer: CvA/2004001009, U201201556, U201502055

Artikel 17:5 Loopbaanadvies

De ambtenaar heeft na elke periode van drie jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college aangewezen interne of externe deskundige.

 

Briefnummer: U201201556, U201700829

Artikel 17:6

In het persoonlijk ontwikkelingsplan van en het functioneringsgesprek met een ambtenaar van 50 jaar en ouder stelt het college zijn belasting en belastbaarheid aan de orde. Zonodig worden naar aanleiding hiervan afspraken gemaakt over aanpassingen in het individuele takenpakket.

 

 

Briefnummer: U201201556

Artikel 17:7 Flankerend beleid

Het college stelt vast welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld aan ambtenaren die zich in een Van-werk-naar-werk-traject bevinden.

 

Briefnummer: U201201556