19 RECHTSPOSITIEREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER
§ 1 Algemene bepalingen
Werkingssfeer
Artikel 19:1

 
 
 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die door het college aangesteld is als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.
 
 
briefnummer: CvA/2004001009, U200901449

Begripsbepaling
Artikel 19:2

Hoofdwerkgever: de werkgever waarbij de vrijwilliger in loondienst is.

Briefnummer: U200901449.

Overleg met vakorganisaties
Artikel 19:3

Het overleg over de aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor de rechtstoestand van de vrijwilligers vindt plaats in de op grond van artikel 12:1, tweede lid, van de CAR ingestelde commissie voor georganiseerd overleg. Dit geldt ook voor de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid gevoerd zal worden.

Briefnummer: U200901449

Informatievoorziening aan de vrijwilliger
Artikel 19:4

 1. De vrijwilliger ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van dit hoofdstuk, van de wijzigingen daarvan en van alle andere schriftelijke regels die hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft na te leven.
 2. De vrijwilliger die regels heeft na te leven die niet schriftelijk zijn vastgesteld wordt hierover naar behoren geïnformeerd.

briefnummer: CvA/2004001009 & U200901449

Informatievoorziening aan derden
Artikel 19:5

Een exemplaar van dit hoofdstuk, van de wijzigingen daarvan en van alle regels die ter uitvoering van artikel 125 van de Ambtenarenwet voor de vrijwilliger worden getroffen met inbegrip van de wijzigingen daarop, worden kosteloos ter beschikking gesteld aan:
-    de vakorganisaties die deelnemen aan het georganiseerd overleg bedoeld in artikel 19:3, eerste lid;
-    ieder ander die daarvoor naar het oordeel van het college in aanmerking komt.

Briefnummer: U200901449

§ 2 Aanstelling en bevordering
Aanstelling in vaste of tijdelijke dienst
Artikel 19:6

 1. Het college kan de vrijwilliger aanstellen in vaste dienst, of in tijdelijke dienst voor een bepaalde periode.
 2. Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt alleen verleend bij wijze van proef.
 3. Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt voor een periode van maximaal twee jaar verleend. In bijzondere gevallen kan de tijdelijke aanstelling verlengd worden met een periode van ten hoogste een jaar.
 4. Het college verleent de vrijwilliger een vaste aanstelling zodra de maximale termijn voor een tijdelijke aanstelling verstreken is, tenzij de proef niet geslaagd is.Briefnummer: U200901449

Voorwaarden voor aanstelling
Artikel 19:7

 1. Voor aanstelling als vrijwilliger kunnen alleen die personen in aanmerking komen die voldoen aan de eisen die het Besluit personeel veiligheidsregio’s daarvoor stelt.
 2. Degene die in aanmerking wil komen voor aanstelling als vrijwilliger voldoet bovendien aan de volgende voorwaarden:
  1. hij beschikt over de voor de brandweerdienst vereiste karaktereigenschappen;
  2. hij is door de aard en de plaats van zijn dagelijkse werkzaamheden en de ligging van zijn woning, in staat om zijn taak bij de gemeentelijke brandweerdienst naar behoren te vervullen;
  3. hij is ten minste 18 jaar.
Briefnummer: U200901449, U201001923

Artikel 19:7a

Vervallen  

Briefnummer: U201001923 en U201002606

Bericht van aanstelling
Artikel 19:8

 1. De vrijwilliger ontvangt voor indiensttreding kosteloos een bericht van aanstelling. Hierin wordt vermeld:
  1. de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de vrijwilliger:
  2. de duur van de aanstelling; bij een tijdelijke aanstelling wordt de periode waarvoor de aanstelling is aangegaan zo nauwkeurig mogelijk omschreven;
  3. de ingangsdatum van de aanstelling;
  4. de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld en de vergoeding die aan hem wordt toegekend.
 2. Het college deelt wijzigingen in de punten b tot en met d zo spoedig mogelijk, kosteloos, mee aan de vrijwilliger.


Briefnummer: U200901449, U201001923

Bevordering
Artikel 19:9

Het college kan een vrijwilliger alleen tot een hogere functie bevorderen wanneer hij voldoet aan de eisen die het Besluit personeel veiligheidsregio’s daarvoor stelt. In het besluit tot bevordering worden ten minste de nieuwe functie en de daaraan verbonden vergoeding vermeld.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449 en U201001923

Medische keuring
Artikel 19:10

Vervallen

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449, U201001923 en U201002606.

§ 3 Relatie hoofdwerkgever
Informatie over hoofdwerkgever
Artikel 19:11

 1. De vrijwilliger die in loondienst is verstrekt het college bij indiensttreding de contactgegevens van zijn hoofdwerkgever en informeert het college over zijn werktijden aldaar. De vrijwilliger informeert het college zo spoedig mogelijk over wijzigingen.
 2. De vrijwilliger die werkzaam is als zelfstandig ondernemer informeert het college bij zijn indiensttreding hierover en verstrekt gegevens over de aard van zijn werkzaamheden en het tijdsbeslag daarvan. De vrijwilliger informeert het college zo spoedig mogelijk over wijzigingen. 

briefnummer: U200901449

Informatie aan hoofdwerkgever
Artikel 19:12

De vrijwilliger bericht zijn hoofdwerkgever zo spoedig mogelijk na indiensttreding dat

 1. hij aangesteld is als vrijwilliger bij de brandweer;
 2. hij tijdens werktijd ingezet kan worden voor brandweerwerkzaamheden;
 3. de Arbeidstijdenwet van toepassing is op zijn werkzaamheden voor de brandweer en dat bij de vaststelling van zijn werktijden hier rekening mee gehouden moet worden;
 4. de gemeente hem een vergoeding verstrekt voor brandweeractiviteiten tijdens werktijd;
 5. ingeval van ziekte als gevolg van een dienstongeval bij de brandweer, de hoofdwerkgever recht heeft op een vergoeding.

Briefnummer: U200901449

§ 4 Vergoedingen
Vergoeding
Artikel 19:13

Vergoeding

 1. De vrijwilliger ontvangt zolang de aanstelling duurt een vergoeding overeenkomstig de regels van dit hoofdstuk en bijlage IIb van de CAR-UWO.
 2. In afwijking van het eerste lid, ontvangt de medewerker die vanaf 31 december 1979 onafgebroken ambtenaar en als vrijwilliger werkzaam is, zolang de aanstelling duurt een vergoeding overeenkomstig de regels van dit hoofdstuk en bijlage IIc van de CAR-UWO

 

Briefnummer: U200901449, U201001923

Jaarvergoeding
Artikel 19:14

 1. De vrijwilliger ontvangt elk kalenderjaar een jaarvergoeding.
 2. De jaarvergoeding wordt vastgesteld op het bedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:13 is vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de tweede kolom.
 3. In de jaarvergoeding is een netto-bedrag opgenomen van € 136, ter vergoeding van onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsuitoefening.
 4. In de jaarvergoeding voor de officieren is tevens een netto-onkostenvergoeding opgenomen van € 2 per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit niet zijnde brandbestrijding of andere hulpverlening.


Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

 

Vergoeding voor oefeningen, cursussen en overige werkzaamheden
Artikel 19:15

   
 1. De vrijwilliger die deelneemt aan een oefening, een cursus volgt met toestemming van het college, of in opdracht van het college overige werkzaamheden verricht heeft recht op een vergoeding.
 2. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de derde kolom. Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger voor die activiteit geen recht op vergoeding.
 3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.

Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

 

Vergoeding voor daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening
Artikel 19:16

 1. De vrijwilliger die zich, na hiertoe opgeroepen te zijn, bezighoudt met daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening ontvangt hiervoor een vergoeding.
 2. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de functie van de vrijwilliger, in de vierde kolom.
 3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.

Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

Vergoeding voor langdurige aanwezigheid
Artikel 19:17

 1. De vrijwilliger die, in opdracht van het college, vijf uur of langer ingezet wordt voor oefeningen, cursussen of overige brandweerwerkzaamheden, ontvangt een vergoeding voor langdurige aanwezigheid. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in bijlage, genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de vijfde kolom.
 2. Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger geen recht op een vergoeding voor langdurige aanwezigheid.
 3. De vergoeding voor langdurige aanwezigheid wordt alleen verstrekt over die uren waarin de vrijwilliger daadwerkelijk geoefend heeft, een cursus gevolgd heeft of overige brandweerwerkzaamheden verricht heeft.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Consignatievergoeding
Artikel 19:18

De vrijwilliger die zich ter beschikking moet houden om opgeroepen te worden voor werkzaamheden ontvangt een consignatievergoeding.
Deze vergoeding bedraagt:

 

 1. per uur 16% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel 19:13 op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd en iedere andere dag die daarnaast door het college wordt aangewezen als feestdag;
 2. per uur 10% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel 19:13 voor alle overige dagen.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Kazerneringsdienst
Artikel 19:19

Het college kan bij lokale regeling regels stellen over de vergoeding van kazerneringsdiensten.

Briefnummer: U200901449

Vergoeding tijdens en in verband met zwangerschap
Artikel 19:20

 1. De vrijwilliger bedoeld in artikel 19:29 heeft gedurende de periode dat zij niet ingezet wordt in de repressieve brandweerdienst, of niet deelneemt aan oefeningen recht op doorbetaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 19:15 tot en met 19:18. 
 2. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van het bedrag dat de vrijwilliger gemiddeld over het kwartaal voorafgaand aan de eerste dag van het verlof ontvangen heeft. Indien het arbeidspatroon in deze periode sterk afwijkt van het gebruikelijke, past het college deze berekening toe op een kalenderkwartaal waarin wel sprake was van een gebruikelijk arbeidspatroon.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Opleidingskosten
Artikel 19:21

Het college vergoedt de kosten van het volgen van een opleiding of een cursus, deelname aan examens en het bijwonen van bijeenkomsten, voor zover deze in opdracht van of met toestemming van het college zijn gemaakt.

Briefnummer: U200901449

Gratificatie
Artikel 19:22

Bij lokale regeling kan het college regels vaststellen voor het toekennen van een gratificatie.

Briefnummer: U200901449

Fiscaal aantrekkelijke regelingen
Artikel 19:23

De vrijwilliger kan gebruik maken van de lokale regeling met fiscaal gunstige personeelsvoorzieningen.

Briefnummer: U200901449

Salarismutaties
Artikel 19:24

De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het LOGA worden overeengekomen, zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op de bedragen genoemd in bijlage bij artikel 19:13.
De overeenkomstig het vorige lid berekende vergoedingen worden wat betreft de jaarvergoeding afgerond op hele euro’s en wat betreft de overige vergoedingen op eurocenten.

Briefnummer: U200901449

§ 5 Verzekeringen en schadevergoeding
Ongevallenverzekering
Artikel 19:25

 1. Het college sluit een ongevallenverzekering af voor de vrijwilliger.
 2. De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een dienstongeval, overeenkomstig de polisvoorwaarden.
 3. De vrijwilliger wordt bij indiensttreding geïnformeerd over de inhoud van de verzekering.
 4. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de vrijwilliger gebracht.
 5. De vrijwilliger ontvangt op zijn verzoek kosteloos een afschrift van de polisvoorwaarden.


Briefnummer: U200901449

Vergoeding geneeskundige kosten
Artikel 19:26

 1. Het college vergoedt de vrijwilliger de noodzakelijk gemaakte medische kosten die ontstaan zijn als gevolg van een dienstongeval en die voor zijn rekening blijven. De vergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag waarvoor het college zich terzake heeft verzekerd.
 2. Indien het verzekerde bedrag niet toereikend is om de in het eerste lid genoemde medische kosten van de vrijwilliger te vergoeden, kan het college in bijzondere gevallen een tegemoetkoming verstrekken in de hogere kosten.

briefnummer: CvA/2002004761,  en U201001923

Verzekering zelfstandig ondernemers
Artikel 19:27

 1. Het college kan voor de vrijwilliger die zelfstandig ondernemer is een aanvullende verzekering sluiten die voorziet in een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een dienstongeval.
 2. Het college informeert de vrijwilliger die het betreft bij indiensttreding of deze verzekering voor hem is afgesloten en indien dat het geval is wordt de vrijwilliger geïnformeerd over de dekking van de verzekering.

Briefnummer: U200901449

Schade aan kleding en uitrusting
Artikel 19:28

Het college vergoedt de vrijwilliger de schade aan zijn kleding, uitrusting en een hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, die hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt ten gevolge van de door hem verrichtte werkzaamheden, voor zover de schade niet bestaat uit normale slijtage van die goederen.

Briefnummer:U200901449

§ 6 Zwangerschap
Zwangerschap
Artikel 19:29

 1. De vrijwilliger meldt haar zwangerschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij het college.
 2. Gedurende de zwangerschap, tot zes maanden daarna en tijdens de periode van borstvoeding wordt de vrijwilliger niet ingezet voor repressieve brandweeractiviteiten.  
 3. Deelname aan brandweeroefeningen in de in het tweede lid genoemde situaties vindt alleen plaats na voorafgaande toestemming door de bedrijfsarts.

Briefnummer: U200901449

§ 7 Beschikbaarheid en overige plichten vrijwilliger
Beschikbaarheid van de vrijwilliger
Artikel 19:30

 1. Het college stelt regels over de beschikbaarheid van de vrijwilliger voor de brandweerdienst.
 2. De vrijwilliger neemt deel aan oefeningen, bijeenkomsten en cursussen die door of vanwege het college zijn georganiseerd.
 3. De vrijwilliger die niet beschikbaar is voor de brandweerdienst, of niet kan deelnemen aan een oefening, bijeenkomst of cursus doet daarvan tijdig melding, onder opgave van redenen en overeenkomstig de instructie van het college.
 4.  

  Briefnummer: U200901449 en U201001923

Verplichtingen
Artikel 19:31

De vrijwilliger dient zijn werkzaamheden nauwgezet en ijverig te verrichten en zich te gedragen als een goed vrijwilliger.

Briefnummer: U200901449

Eed of belofte
Artikel 19:32

De vrijwilliger is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Verboden
Artikel 19:33

Het is de vrijwilliger verboden:
a de aan de gemeente toebehorende eigendommen aan te wenden voor persoonlijk gebruik, tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;
b vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;
c steekpenningen aan te nemen.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Gebruik van motorrijtuig
Artikel 19:34

Het is de vrijwilliger slechts toegestaan een motorrijtuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te gebruiken ten behoeve van zijn werkzaamheden als vrijwilliger, indien hem daartoe door het college toestemming is verleend. Aan deze toestemming kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Kledingvoorschriften
Artikel 19:35

 1. De vrijwilliger is verplicht tijdens zijn werkzaamheden de door of namens het college voorgeschreven dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen.
 2. De dienstkleding en uitrustingsstukken worden van gemeentewege kosteloos in bruikleen verstrekt aan de vrijwilliger, die bij ontslag verplicht is deze bij het college in te leveren.
 3. De vrijwilliger draagt zorg voor het onderhoud van de hem in bruikleen verstrekte dienstkleding en uitrustingsstukken en hij is verplicht deze te doen onderwerpen aan inspectie en controle, wanneer daartoe door het college opdracht is gegeven.
 4. Het college is verantwoordelijk voor reparatie van de dienstkleding en uitrustingsstukken.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Verboden ten aanzien van de kleding
Artikel 19:36

Het is de vrijwilliger verboden:

 1. de dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen wanneer hij geen werkzaamheden als vrijwilliger verricht, behalve in de gevallen waarin het college daarvoor toestemming heeft verleend;
 2. de dienstkleding en uitrustingsstukken aan derden in bruikleen te geven;
 3. dienstkleding te dragen voorzien van:
  i.
  andere rangonderscheidingstekenen dan die verbonden aan de rang, behorende bij de functie die de vrijwilliger bekleedt;
  ii. insignes en andere onderscheidingstekenen, tenzij tot het dragen daarvan door de staat of door het college toestemming is verleend.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449 en U201001923

Vergoeding van schade
Artikel 19:37

 1. De vrijwilliger die door zijn schuld of nalatigheid de gemeente schade toebrengt kan verplicht worden deze schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
 2. De vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld om zijn wensen kenbaar te maken ten aanzien van de inhouding van de schadevergoeding op zijn vergoeding.


Briefnummer: U200901449

§ 8 Disciplinaire maatregelen schorsing in het belang van de dienst
Plichtsverzuim
Artikel 19:38

 1. De vrijwilliger die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan disciplinair worden gestraft.
 2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van een voorschrift als het overigens doen of nalaten van iets dat een goed vrijwilliger in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Disciplinaire straffen
Artikel 19:39

 1. De volgende disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd:
  1. schriftelijke berisping;
  2. inhouding van een deel van de jaarvergoeding bedoeld in artikel 19:14;
  3. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met inhouding van de vergoeding;
  4. ongevraagd ontslag.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449, U201502055

Schorsing in het belang van de dienst
Artikel 19:40

De vrijwilliger kan voor een bepaalde tijd geschorst worden:

 1.  
  1. wanneer hem de straf van disciplinair ontslag is opgelegd of hem het voornemen daartoe kenbaar is gemaakt;
  2. wanneer tegen hem, op grond van het daartoe bepaalde in het Wetboek van Strafvordering, een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd;
  3. wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging is ingesteld wegens misdrijf;
  4. in andere gevallen waarin het belang van de dienst dit noodzakelijk maakt.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

§ 9 Ontslag
Ontslag op eigen verzoek
Artikel 19:41

 1. Het college verleent eervol ontslag aan de vrijwilliger die daarom verzoekt.
 2. Dit ontslag wordt verleend met ingang van een datum die ten minste een maand en ten hoogste drie maanden ligt na de datum van ontvangst van het verzoek. 
 3. Het college kan een beslissing op het verzoek om eervol ontslag aanhouden, wanneer tegen de vrijwilliger een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf loopt, of wanneer overwogen wordt de vrijwilliger disciplinair te straffen. Beslissing op het ontslagverzoek vindt plaats zodra de uitspraak van de rechter onherroepelijk geworden is, respectievelijk zodra besloten is de vrijwilliger al dan niet disciplinair te straffen.

briefnummer: U200901449

Ongevraagd ontslag
Artikel 19:42

 1. Het college kan de vrijwilliger ongevraagd ontslag verlenen op grond van:
  1. het eindigen van de noodzaak tot beschikbaarstelling of wegens verandering van de brandweerorganisatie;
  2. de omstandigheid dat hij door de aard of de plaats van zijn dagelijkse werkzaamheden dan wel de ligging van zijn woning geacht moet worden niet langer in staat te zijn taak bij de brandweer te vervullen;
  3. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden op grond van ziekten of gebreken;
  4. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden anders dan op grond van ziekten of gebreken;
  5. ondercuratelestelling;
  6. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
  7. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
  8. een in het ontslagbesluit genoemde andere grond.
 2. Het ongevraagd ontslag wordt eervol verleend, met uitzondering van het ontslag op de grond genoemd in het eerste lid, onderdeel g van dit artikel.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449 en U201300250 en U201502055

Einde tijdelijk dienstverband
Artikel 19:43

 1. De tijdelijke aanstelling eindigt van rechtswege op de laatste dag van de periode waarvoor deze is aangegaan. Wordt het dienstverband nadien feitelijk gehandhaafd zonder dat opnieuw een tijdelijke aanstelling is verleend, dan is de vrijwilliger met ingang van de eerste dag na het verstrijken van vorenbedoelde periode in vaste dienst.
 2. De tijdelijke aanstelling kan tussentijds ongevraagd beëindigd worden op een van de gronden genoemd in artikel 19: 42

Briefnummer: U200901449

Artikel 19:45

Vervallen

 

 

Briefnummer: u201200956